top of page

Agnė Naunikaitė

“Human entrenchment in the imaginary centre of the world”

 

Collection consists of three art books, which are called “Human entrenchment in the imaginary centre of the world”.

 

This work represents realistic human figures and abstract geometric forms: triangles, rhombuses and squares. All represented geometric forms are together connected, the majority forms cloth and cloak ornaments. In one composition, squares prevail, in the other – triangles and in the third – rhombuses. Without dominating elements, appear others – individual. They spilt from the cloth that covers human and moves as though disappearing and appearing again.

 

In this cloth, cloak, singular elements are arranged consistently, monotonously as if enriching human’s inner state that whiffs peace and concentration. Figures that come out of a cloth move chaotically. It is like the contrast of two different states – dance between the peace and confusion.

 

This composition maintains similar sizes and arrangement of human figures and geometric forms. The main figure – human, appears in the center. All action takes place in it or behind it. Human figures are thoughtful, submerged in an inner meditation. The white background was chosen in order not to destroy minimal composition and to reveal human’s inner sate. It interacts with the main figure and singular geometric form elements.

The purpose of this untraditional book collection is that a human at least a minute, would think about himself and his actions: what kind of person he was and what kind of person he became affected by the environment around him.

7
6
5
4
3
2
1

„Žmogaus įsitvirtinimas įsivaizduojamojo pasaulio centre“

.

Kolekciją sudaro trys meninės knygos, pavadinimu „Žmogaus įsitvirtinimas įsivaizduojamojo pasaulio cenre“.

Darbe vaizduojamos realistinės žmogaus figūros ir abstrakčios geometrinės formos: trikampiai, rombai, kvadratai. Visos vaizduojamos geometrinės formos tarpusavyje susijusios, dauguma formuoja audinio, skraistės ornamentą. Vienose kompozicijose dominuoja kvadratai, kitose - trikampiai, o trečiose - rombai. Be dominuojančių elementų atsiranda kiti – pavieniai. Jie tarsi atskyla nuo žmogų dengiančio audinio ir juda tarytum pranykdami ir vėl atsirasdami.

 

Pačiame audinyje, skraistėje, pavieniai elementai išsidėstę nuosekliai, monotoniškai tarsi papildydami žmogaus vidinę būseną, dvelkiančią ramybę, susikaupimą. Figūros, išeinančios iš audinio, juda chaotiškai. Tai tarsi dviejų skirtingų būsenų supriešinimas – šokis tarp ramybės ir sąmyšio.

Kompozicijose išlaikomi panašūs žmogaus figūrų ir geometrinių formų dydžiai, jų išdėstymas. Pagrindinė figūra – žmogus, atsidūręs centre. Visas veiksmas vyksta jame arba už jo. Žmogaus figūros yra susimąsčiusios, panirusios į vidinius apmąstymus. Siekdama nesuardyti minimalių kompozicijų ir išlaikyti, atskleisti žmogaus vidinę būseną, pasirenkamas baltas fonas. Jis sąveikauja su pagrindine figūra ir pavieniais geometrinių formų elementais.

Su šia sukurta netradicine knygų kolekcija yra siekiama, kad žmogus bent sekundėlę susimąstytų apie save, apie savo poelgius: koks žmogus buvo ir koks tapo vekiamas mus supančios aplinkos.

bottom of page