top of page

Sigita Meslinaitė

Sigita Meslinaitė born in 1993, Šiauliai, Lithuania. At this time, she is an Art (graphics) student of bachelor degree in Šiauliai University.

 

The work of this young artist usually reflects the existential subjects related to the environment around us, the spirit world, nature motives and cosmos. At the time of creation the effort is put to delve into the self and explore the laws of the universe. Her work - it's a journey of self-discovery, during which we remember the true human nature and origin.

“Moon”

 

Series of works dedicated to the Moon of our planet and ourselves. The cycle has two parts and includes 8 works. These works were carried out using a mixed technique. After making the monotype, works have been processed with computer graphics, combined with the decorative line ink drawings.

 

My collection of works represents a four Moon phases, and each phase has its own symbols and meanings.

 

Month (Moon god, Month, Monthly, Moon) - the god of the night light, controller of the time, regulator the vegetation growth, the calendar was drawn up by it. Moon - our guide and counselor - the night light, who distracts evil creatures in the night to help people to protect themselves from all kinds of dangers. Month manages the night and measures the time as it plays a vital role in our lives. All nature is affected by the Moon's influence and dance with him in endless cycles.

 

New Moon - it's childhood. It is now appropriate to plan new tasks, create and dream. At the beginning of the each cycle, it would be useful to draw up the planned work. This would help to monitor the results and to create new plans. New Moon has low energetics, and therefore a man is inactive, emotionally vulnerable and his immunity is weak. Along with the growing Moon our organism perfectly absorbs everything, it's especially useful time to take care of the insides and the outside of our body's.

 

Waxing Moon - it's youth. During this lunar phase the man is active and energetic. The waxing Moon is bringing increased power for the implementation of developement of the work planned.  Vitality and creativity grows, the body is getting stronger.

 

Full Moon - is a creative maturity. During the Full Moon the man blossoms physically and emotionally. Most become energetic, but also nervous, active, even aggressive. Physical activity would help to dissipate the accumulated negative energy. Energy of the Full Moon has positive influence on artists, awakens the creative powers.

 

Wane - is the physical maturity. Our bodies - the finest shape. Body and soul are ready to accomplish feats. At this time all work and things are solved easily, especially if they were planned in the beginnig of the Moon growth. But towards the New Moon the workforce weakens.

 

After these phases stands several nights of darkness, when the Moon is not visible in the sky. And again  the New Moon, Waxing Moon, Full Moon and Wane is changing the darkness.. The cycle is repeated until infinity. Let's be attuned to this cycle of existence.  Trust in this flow of time and the changing energy. Go rhythmically along with the day and night, let's be carry out forward, improve, breathe together with the world around us.

4
3
2
1
a jaunatis one2
a priespilnis one
a pilnatis one
a delcia one

Sigita Meslinaitė gimusi 1993 metais, Šiauliuose. Šiuo metu yra Dailės (grafikos) bakalauro laipsnio studentė Šiaulių universitete.

 

Šios jaunos menininkės darbuose ryški egzistencinė problematika. Dažniausiai atsispindi temos susietos su mus supančia  aplinka ir dvasiniu pasauliu , gamtos motyvais, kosmosu. Kūrybos metu stengiamasi gilintis į save, į visatos dėsnius.  Jos kūryba- tai savęs pažinimo kelionė, kurios metu prisimenama tikroji žmogaus prigimtis ir kilmė.

 

“Mėnulis”

 

Darbų ciklas dedikuotas mūsų planetos ir mūsų pačių palydovui – Mėnuliui. Ciklas yra dviejų dalių, jį sidaro 8 darbai. Šie darbai atlikti pasitelkiant mišrią techniką. Atspaudus monotipiją, vėliau kūriniai buvo apdirbti kompiuterine grafika, sujungti su dekoratyviais linijiniais piešiniais tušu.

 

Mano darbų cikle pavaizduotos keturios mėnulio fazes,o kiekviena fazė turi savo simbolius ir reikšmes.

 

Mėnesis (Mėnulio dievas, Mėnuo, Mėnesys, Mėnesėlis) – nakties šviesos dievas, laikmečio valdytojas, augalijos augimo skatintojas, pagal jį buvo sudarytas kalendorius. Mėnulis - mūsų vedlys ir patarėjas - nakties žibintas, išblaškantis tamsoje slankiojančias piktąsias būtybes, taip padėdamas žmonėms apsisaugoti nuo visokiausių pavojų. Mėnuo valdo naktį ir matuoja laiką, taip jis atlieka itin svarbų vaidmenį mūsų gyvenime. Visa gamta yra paveikta Mėnulio įtakos ir šoka kartu su juo nesibaigiančioje ciklų kaitoje.

 

Jaunatis - tai vaikystė. Šiuo metu tikslinga planuoti naujus darbus, kurti, svajoti.  Kiekvieno ciklo pradžioje būtų naudinga surašyti planuojamus darbus. Tai padėtų kontroliuoti pasiektus rezultatus ir kurti naujus planus. Jaunaties energetika žema, tad ir žmogus yra neaktyvus, emociškai pažeidžiamas, imunitetas silpnas.  Augant Mėnuliui organizmas viską puikiai pasisavina, tai ypač naudingas metas pasirūpinti savo kūno vidumi ir išore.


Priešpilnis – tai jaunystė. Žmogus per šią Mėnulio fazę yra aktyvus ir energingas. Pilnėjantis Mėnulis suteikia vis daugiau jėgos suplanuotų darbų įgyvendinimui, vystimuisi. Gyvybingumas ir kūrybiškumas auga, organizmas stiprėja.


Pilnatis – tai kūrybinė branda. Per pilnatį žmogus sužydi fiziškai ir emociškai. Dauguma tampa energingais, bet ir nervingais, aktyviais, netgi agresyviais. Susikaupusią neigiamą energiją padėtų išsklaidyti fizinis aktyvumas. Pilnaties energetika teigiamai veikia menininkus, pabudina kūrybines galias.

 

Delčia -  tai fizinė branda. Mūsų organizmas - puikiausios fizinės formos. Kūnas ir siela pasirengę žygdarbiams. Visi darbai ir reikalai lengvai sprendžiasi, ypač jei jie buvo suplanuoti mėnulio augimo fazėje. Tačiau artėjant prie jaunaties jėgos silpsta.

 

Po šios mėnulio fazės stoja kelios naktys tamsos, dangaus skliaute Mėnulio nematyti.  Ir vėl  tamsą keičia jaunatis, priešpilnis, pilnatis, delčia.. Ciklas kartojasi iki begalybės. Prisiderinkime prie šio amžino egzistencijos ciklo. Pasitikėkime šia laiko ir besimainančios energijos tėkme.  Ritmingai keliaukime kartu su besimainančia diena ir naktimi, būkime nešami į priekį, tobulėkime ir alsuokime kartu su mus supančiu pasauliu.

bottom of page