top of page

KVIETIMAS / invitation

Kas toliau?

 

Šiandieninė visuomenė intensyviai domisi ateitimi. Žmogus - sudėtinga būtybė, kuri suleidžia dantis giliai į pasaulio žinias, nes iš prigimties yra nepasotinama troškimo sužinoti, patirti, veikti, judėti pirmyn. Būtybė, kuri nuolat siekia, reikalauja daugiau ir daugiau ne tik iš savęs, bet ir iš ją supančios aplinkos. Būtent dėl šios priežasties mūsų tobulėjimui nėra ribų, sparčiai žengiame pirmyn ir sėkmingai įgyvendiname tai, kas atrodo neįmanoma. O kaip dažnai TU klausi savęs: "Kas toliau?"

 

Šiuo metu ateitis atrodo labai miglota. Mes skęstame retorinių klausimų jūroje, ieškodami  atsakymų... Ar būsime sąmoningi ir  sugebėsime ne tik vertinti, bet ir apsaugoti mus supančią aplinką? Ar įsivyraus taika ir harmonija? Ar vis dar egzistuos rasinė, religinė nesantaika, diskriminacija ir saviizoliacija? O gal tiesiog esame pasmerkti savidestrukcijai? Ir kaip visa tai paveiks patį žmogų,  mūsų sąmonę, vidinę visatą?  Neribota  pasirinkimų ir  galimybių erdvė plačiai atveria duris į ateities kūrimą. Tik nuo mūsų priklauso tai, kokį išvysime rytojų. Ateitį mes kuriame Dabar. Kurkime taip, kad nenorėtume jos pakeisti, nes atgal grįžti neįmanoma.

 

Dabartinis pasaulis yra įtakojamas naujų mokslo atradimų, neišvengiamai keičiančių žmonių gyvenimą. Turime galimybę gyventi globaliai: informacinės technologijos leidžia lengviau komunikuoti su kitais menininkais, bendraminčiais, dalintis idėjomis, kartu kurti, mokytis ir tobulėti. Tai ugdo tolerantišką, intelektualią visuomenę, o nevaržoma kūrybos laisvė neužkerta kelio tyrinėti, atrasti kažką naujo, sudrebinti, ir nustebinti pasaulį. Dažniausiai viskas, kas nauja, gąsdina savo nežinomybe, bet tik netikėti  iššūkiai ir mūsų pačių priimami sprendimai kuria mus. Jie formuoja ir keičia tai, kas esame. Pirmieji gyvenimo išbandymai yra tik pirmas žingsnis sudėtingoje ir įspūdingoje gyvenimo kelionėje. Kiekviena akimirka - gyvenimo dovana ir išmokta pamoka, reprezentuojanti tik mažą dalelę mūsų galimybių. Bendraudami tarpusavyje, pasitelkdami naujoves, mes  įgausime pagreitį kurti, tapsime drąsesni ir labiau pasitikėsime savimi.

 

 Šiuo projektu norime paskatinti jaunus kūrėjus tobulėti, siekti savo svajonių. Ateitis - tai frazės ,,kas toliau“ reikšmė.  Paklauskime savęs, kas bus toliau, ir judėkime pirmyn kūrybiškumo trajektorija. Jei nebijai rytojaus, kviečiame prisijungti prie mūsų projekto, pasidalinti savo ateities vizija ir kartu stebėti pokyčius, kuriuos patirsime šiandien. :)

 

Jūsų tinkamumas

 

Projekte gali dalyvauti menininkai iš viso pasaulio. Tinkami originalūs kūriniai, atlikti įvairiomis technikomis, įskaitant tapybą, skulptūrą, grafikos spaudinius, piešinius, fotografijas, fotomanipuliacijas, asambliažus, tekstilę, instaliacijas, keramiką, video ( kadrus) ir kita. 

 

Dalyvavimas

 

Prašome atsiųsti savo trumpą cv (iki 150 žodžių), mažiausiai 3 kūrinius JPEG formatu (rekomenduojama kokybė 300 dpi ) bei kūrinių ciklo aprašą. Tekstą rašykite lietuvių ir anglų kalbomis.

 

Laiško apimtis neturėtų viršyti 10MB.

 

Visą informaciją siųsti el. paštu: kas.toliau@outlook.com

 

Medžiagą atsiųsti iki:    2015 m. Gruodžio 25 d.

Projektas startuos:   2016 m. Sausio 1 d.

What's next?

 

Todays society is intensely interested in the future. Human - a complex being which injects its tooth deep into the world of  knowledge, because of its nature of insatiable desire to learn, experience, act and move forward. A being, that constantly seeks and demands more and more not only from itself but also from the surrounding environment. For this reason our development has no limits, we are rapidly moving forward and successfully implement what seems impossible. And how often do YOU ask yourself: "What‘s next?"

 

At the present, the future looks very uncertain. We are drowning in the sea of rhetorical questions, looking for answers... Are we going to be aware and able to not only assess, but also protect  our environment? Is there going to be peace and harmony? Will there still exist a racial, religious strife, discrimination and self-imposed isolation? Or maybe we are just doomed to self-destruction? And how all this will affect the man himself, our consciousness, an inner universe? Unlimited choices and opportunities open the door to create the future. What kind of tomorrow we‘ll have depends only on us. We are building the future Now. Let's create it so that we wouldn‘t want it to change, because it is impossible to go back.

 

Current world is influenced by new scientific discoveries, inevitably changing people's lives. We have the opportunity to live globally: information technology makes it easier to communicate with other artists and peers,  to share ideas, learn, improve and create together. It fosters tolerance, intellectual society, and unrestricted creative freedom allows us to explore and discover something new, surprise and shake the world. In most cases, all what is new  scares its own obscurity, but only the unexpected challenges and our own decisions is what creates us, form and change what we are. The first trials of life is just the first step in a complex and fascinating journey of life. Every moment - a gift of life and a learned lesson, which represents only a small fraction of our potential. Communicating with each other, through innovation, we gain acceleration to create,  become bolder and more confident.

 

With this project we seek to encourage the young artists to improve and reach for their dreams. Future – is a meaning of a phrase “what's next“. Let's ask ourselves, what will happen next, and move forward through trajectory of creativity. If you're not afraid of tomorrow, we invite you to join our project! Share your vision of the future and together we will observe the changes we are facing. :)

 

Your Eligibility

 

The project is open to all artists worldwide. Original works is appropriate in all media carried out by various techniques, including painting, sculpture, graphic prints, drawings, photographs, photo manipulations, assemblages, textiles, installations, ceramics, video and other.

 

Entry

 

Please send your short Curriculum Vitae (up to 150 words), at least 3 artworks in JPEG format (recommended quality 300 dpi) and their description (English).

 

The letter should not exceed 10MB.

 

Send all information via e-mail: kas.toliau@outlook.com

 

Deadline: December 25, 2015

The project will start: January 1, 2016

 

 

bottom of page